بذر چغندر لبویی, رقم دترویت - آبتین گستر سبز

بذر چغندر لبویی, رقم دترویت

Detroit variety
بذر چغندر لبویی Red Beet seed
 • حالت پهنک برگ نیمه قائم، اندازه و براقی برگ متوسط
 • شکل برگ بیضی
 • ضریب همبستگی آنتوسیانین در رگبرگها ضعیف و فاقد تقسیمات پایه
 • رنگ اصلی قرمز و رنگ اصلی قبل از برداشت سبز تیره
 • طول و عرض ساقه برگ متوسط به رنگ قرمز تا بنفش
 • شکل طول ریشه گرد و شکل بخش عرضی ریشه باقاعده و منظم
 • رنگ خارجی قرمز و رنگ گوشت قرمز تیره
 • بسیار ترد و شیرین
 • این رقم توسعه یافته Red Globe با رشد سریع 65 روز
 • تعداد بذر در هر گرم : 50 الی 60 عدد
 • میزان مصرف بذر در هر هکتار در کشت مستقیم : 10 الی 15 کیلو گرم
دانلود کاتالوگ محصول محصولی از شرکت
مشاوره و سفارش info@abtingostar.com 22088223-22086402 021 فرم سفارش

گیریفاتون

18 محصول

محصول کشور فرانسه