بذر گوجه, رقم موبیل - آبتین گستر سبز

بذر گوجه, رقم موبیل

Mobil variety
بذر گوجه Tomato seed
  • مشهورترین بذر استاندار جهت کشت در فضای باز
  • بسیار پر محصول
  • شکل میوه گرد و کمی بشقابی
  • وزن میوه 170 الی 180 گرم
  • بوته بسیار قوی با شاخ و برگ و پوششی مناسب
  • حساسیت کم در مقابل بیماری های ورتیسلیوم و فوزاریوم
  • فوق العاده بازار پسند و مناسب مصرف تازه خوری
دانلود کاتالوگ محصول محصولی از شرکت
مشاوره و سفارش info@abtingostar.com 22088223-22086402 021 فرم سفارش

گیریفاتون

18 محصول

محصول کشور فرانسه