خربزه بارنگ گریفاتون Melon Barang (OP)

ویژگی ها:

  • رقمی استاندارد
  • دارای بوته قوی و پوشش برگی خوب
  • تعداد میوه در هر بوته 3 تا 4 عدد
  • وزن هر میوه حدود 4 تا 6 کیلوگرم
  • پوست میوه زرد با توربندی عالی
  • گوشت میوه ترد و کرمی رنگ
وزن هزار عدد بذر: 40 گرم
میزان مصرف بذر در هر هکتار در کشت مستقیم: 2-2.5 کیلوگرم
در کشت نشا : -
مقدار بذر در هر بسته بندی : 500 گرم

گالری