طالبی سمسوری گریفاتون Cantaloupe Samsouri (OP)

ویژگی ها:

  • این بذر مخصوص خاورمیانه تولید شده است
  • شکل میوه گرد
  • پوست میوه موج دار با راه راه سبز
  • رنگ گوشت میوه سبز
  • وزن میوه 2 تا 2.5 کیلوگرم
وزن هزار عدد بذر: 40 گرم
میزان مصرف بذر در هر هکتار در کشت مستقیم: 1.5 کیلوگرم
در کشت نشا : -
مقدار بذر در هر بسته بندی : 500 گرم