خیار سوپرنیا F1 گریفاتون Cucumber Super nia F1

ویژگی ها:

  • نوع میوه از نوع بیت آلفا
  • رشد رویشی خوب و مقاوم به CMV, MMV
  • رنگ میوه سبزتیره و پوست میوه شیاردار
  • طول میوه ها موقع برداشت 16 تا 18 سانتی متر
  • زودرس و تعداد میوه ها در هر گره یک عدد
وزن هزار عدد بذر: 40 گرم
میزان مصرف بذر در هر هکتار در کشت مستقیم: 2.5 - 2 کیلوگرم
در کشت نشا : -
مقدار بذر در هر بسته بندی : 500 گرم

گالری

گالری موجود نیست