کاهوی پاریس آیلند گریفاتون Lettuce Paris Island

ویژگی ها:

  • کاهوی پاریس آیلند (Lettuce Paris Island)
  • ترد و خوش طعم
  • محصول یکدست و برگ ها متراکم
  • طول دوره رشد 65 تا 70 روزه
  • این رقم کاهو مخصوص کشت بهاره وپاییزه می باشد
وزن هزار عدد بذر: 1 گرم
میزان مصرف بذر در هر هکتار در کشت مستقیم: 1.5 - 1 کیلوگرم
در کشت نشا : 600 - 500 گرم
مقدار بذر در هر بسته بندی : 100 گرم