گوجه فرنگی موبیل گریفاتون Tomato Mobil (OP)

ویژگی ها:

  • مشهورترین بذر استاندارد جهت کشت در فضای باز
  • بوته بسیار قوی با شاخ و برگ و پوشش مناسب
  • بسیار پرمحصول و وزن میوه ها 180-170 گرم
  • شکل میوه گرد و کمی بشقابی، مناسب برای تازه خوری و فرآوری
  • حساسیت پایین به بیماریهای ورتیسلیوم و فوزاریوم
وزن هزار عدد بذر: 2 تا 3 گرم
میزان مصرف بذر در هر هکتار در کشت مستقیم: 2 تا 2.5 کیلوگرم
در کشت نشا : 300 تا 400 گرم
مقدار بذر در هر بسته بندی : 100 گرم

گالری

گالری موجود نیست