کاهوی سالادی گریت لیک Lettuce Great Lakes

ویژگی ها:

  • مخصوص برای سالاد
  • این رقم مخصوص کشت در پاییز می باشد
  • شکل کاهو گرد، ترد و خوش طعم
  • طول دوره رشد 80 تا 85 روز
  • متحمل به بولتینگ
وزن هزار عدد بذر: 1 گرم
میزان مصرف بذر در هر هکتار در کشت مستقیم: 1.5 - 1 کیلوگرم
در کشت نشا : 600 - 500 گرم
مقدار بذر در هر بسته بندی : 100 گرم